“Erzurum'da Yatırım”

KUDAKA İletişim

Başvuru Süreci

Uygun başvuru sahiplerinin (kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler ve mahalli idari birlikleri) CMDP Öncelik alanlarına uygun proje fikirleri Proje Ön Başvuru Formu kullanılarak Ajansa sunulur. Proje fikirlerine ait Proje Bilgi Formları ön değerlendirme yapmak üzere Ajans tarafından Vali, Büyükşehir Belediye BAşkanı, Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve Ajans Genel Sekreterinden oluşan Değerlendirme Komisyonuna  sunulur.

Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmeye değer bulunan projelere ait bilgiler, Komisyon görüşleri ile birlikte Ajans tarafından Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde proje konusuna göre ilgili Bakanlık ve kamu kurumlarının görüşü alınır ve Fizibilite Raporu Formatı kullanılarak kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanır.

Fizibilite raporları Ajans Genel Sekreteri tarafından Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulur. Değerlendirme Komisyonunca onaylanan fizibilite raporları Kalkınma Bakanlığının onayına sunulur. Bakanlıkça yapılan nihai değerlendirme sonrası fizibilite raporları uygun bulunan projeler Program kapsamında desteklenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanıcı olduğu projelerde eş finansman şartı aranmaz.